Dla akcjonariuszy

WZA ogłoszenie 2023

         Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 12­­­­.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

         Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 102 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 29 maja 2023 r. poz. 26495.

         Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

         Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.     

         Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

         Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania  z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2022.
 7. Przedstawienie  przez Radę Nadzorczą sprawozdania z  działalności  za rok  2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok 2022,
  4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej  skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
  6. udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
  7. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce,
  9. wyboru Rady Nadzorczej
 9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

WZA ogłoszenie 2022

Lublin, 22 sierpnia 2022r.

Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje,  że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 153 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 41845.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania  z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2021
 7. Przedstawienie  przez Radę Nadzorczą sprawozdania z  działalności  za rok  2021
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności   za rok 2021
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
  4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej  skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  6. udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  7. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów  i zabezpieczenia ich  w formie hipotek lub zastawów  na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej  o pow. 1,2638ha,  działka nr ¾ objętego księgą wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz  prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce
  9. wyboru Rady Nadzorczej
 9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Dematerializacja akcji

Lublin , 30 września 2020r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Ogłoszenie o utracie akcji

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000184379, NIP: 9462108452, REGON: 430904450, kapitał zakładowy w wysokości 5.397.350 zł (w pełni opłacony) informuje o fakcie utraty odcinków zbiorowych akcji obejmujących:

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Zawiadomienie o WZA

Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 158 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 14 sierpnia 2020 r. poz. 40576.

Scroll to Top
Scroll to Top